Regulamin konkursu fotograficznego

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GDZIE JEST ZIMA?”

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Gdzie jest zima?” zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim ul. Kościelna 52, zwanego dalej „Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest rozbudzanie wśród mieszkańców Gminy zainteresowania swoim otoczeniem, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii. Możliwość zaprezentowania swoich prac publicznie.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dzieci i młodzież do lat 18.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: gokwysockowielkie.pl, fanpage’u: facebook.com/GOKWysockoWielkieFanpage.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Ostrów Wielkopolski

4. Terminarz:

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 05 – 18.01.2021 r.

• ocena zgłoszonych fotografii do 24.01.2021 r.

• ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim: 27.01.2021 r.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo), za wyjątkiem rodziców autora.

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: impresariatgok@gmail.com z dopiskiem „Gdzie jest zima?”.

7. W wiadomości e-mail należy umieścić:

  • Imię oraz nazwisko autora pracy

  • Wiek autora pracy

  • Numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego

  • Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, PNG.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

 

JURY

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

NAGRODY

 

1. Nagrodą główną jest umieszczenie wybranych fotografii w kalendarzu na 2021 rok, oraz nagrody rzeczowe.

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie (mediach związanych z działalnością GOK Wysocko Wielkie)

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do 31 stycznia 2021 r.

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie gokwysockowielkie.pl, fanpage’u: facebook.com/GOKWysockoWielkieFanpage.

2. Uczestnik Konkursu przez wzięcie udziału (przesłanie fotografii oraz informacji o uczestniku na adres impresariatgok@gmail.com) jednocześnie oświadcza iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie gokwysockowielkie.pl, fanpage’u: facebook.com/GOKWysockoWielkieFanpage oraz innych mediach związanych z działalnością organizatora, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 05 stycznia 2021 roku.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

06 stycznia 2021

Konkurs fotograficzny "Gdzie jest zima?"

     Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym "Gdzie jest zima?". Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maksymalnie 2 zdjęć w terminie do 18 stycznia 2021 roku na adres mailowy impresariatgok@gmail.com w tytule maila prosimy wpisać "Gdzie jest zima". Wszystkie nadesłane prace oceni profesjonalne jury, a na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody między innymi publikacja zdjęcia w specjalnie wydanym na tę okazję kalendarzu, oraz inne nagrody niespodzianki.

    Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 62 736 16 79 (w godzinach 9.00 - 13.00). Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.