26 marca 2021

Konkurs "Moja najpiękniejsza pisanka"

        Gminy Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Ostrów Wlkp. do udziału w Konkursie zatytułowanym "Moja najpiękniejsza pisanka". 

        Aby wziąć udział w konkursie wystarczy że zrobisz trzy następujące kroki:

 

1. Wykonasz pisankę ( W dowolnej formie)

2. Zrobisz zdjęcie wykonanej pisanki

3. Prześlesz je do nas do 31 marca na adres mailowy  impresariatgok@gmail.com

 

       Na autorów najciekawszych prac, które wybierze powołane do tego celu jury, czekają atrakcyjne nagrody.

 

Poniżej szczegółowy regulamin konkursu:

 

 

Regulamin konkursu

 

„MOJA NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „MOJA NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA” zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim ul. Kościelna 52, zwanego dalej „Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży Gminy Ostrów Wielkopolski tradycyjną forma zdobienia jaj i naszym polskim i lokalnym folklorem oraz możliwością zaprezentowania efektów swojej pracy publicznie.

3. Przedmiotem Konkursu są pisanki wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dzieci i młodzież do lat 18.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: gokwysockowielkie.pl, fanpage’u: facebook.com/GOKWysockoWielkieFanpage.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedna pisankę (jedno zdjęcie).

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Ostrów Wielkopolski

4. Terminarz:

• przyjmowanie prac (zdjęć wykonanych prac) do konkursu: do 31.03.2021 r.

• ocena zgłoszonych prac do 01.04.2021 r.

• ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim: 04.01.2021 r.

5. Wykonane prace powinny być własnego autorstwa. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo), za wyjątkiem rodziców autora lub opiekuna prawnego.

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: impresariatgok@gmail.com z dopiskiem „MOJA NAJPIEKNIEJSZA PISANKA

7. W wiadomości e-mail należy umieścić:

  • Imię oraz nazwisko autora pracy
  • Wiek autora pracy
  • Numer telefonu rodzica, opiekuna prawnego lub autora pracy (jeżeli osiągnął pełnoletniość)
  • Adres zamieszkania rodzica, opiekuna prawnego lub autora pracy (jeżeli osiągnął pełnoletniość)

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, PNG.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach z pracami konkursowymi znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię prac, zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

 

JURY

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdęcia prac nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

NAGRODY

 

1. Nagrodą główną są nagrody rzeczowe.

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i internecie (mediach związanych z działalnością GOK Wysocko Wielkie)

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do 07 kwietnia 2021 r.

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie gokwysockowielkie.pl, fanpage’u: facebook.com/GOKWysockoWielkieFanpage.

2. Uczestnik Konkursu przez wzięcie udziału (przesłanie fotografii oraz informacji o uczestniku na adres impresariatgok@gmail.com) jednocześnie oświadcza iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie gokwysockowielkie.pl, fanpage’u: facebook.com/GOKWysockoWielkieFanpage oraz innych mediach związanych z działalnością organizatora, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021 roku.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.